ingilizce sesli hikaye

Understand: anlamak
hear: işitmek, duymak
read: okumak

Diğer Hikayeler

Çocuklar için Basit Hikayeler

İngilizce Kısa Hikayeler

In a small village, a little boy lived with his father and mother. He was the only son.
Küçük bir kasabada, küçük bir çocuk anne ve babasıyla yaşıyordu. Tek çocuktu.
The parents of the little boy were very depressed due to his bad temper. The boy used
Küçük çocuğun ebeveynleri onun hırçınlığından ötürü çok üzgündü. Çocuk çabucak
to get angry very soon and taunt others with his words. His bad temper made him use
sinirlenir ve sözleriyle diğer kimselerle alay ederdi. Siniri, diğerlerini incitecek
words that hurt others. He scolded kids, neighbours and even his friends due to anger.
sözler söylemesine yol açardı. Siniri yüzünden, komşuları, çocukları ve hatta arkadaşlarını
His friends and neighbours avoided him, and his parents were really worried about him.
azarlardı. Arkadaşları ve komşular ondan uzak duruyor ve bu da anne ve babasını gerçekten endişendiriyordu.

His mother and father advised him many times to control his anger and develop kindness.
Anne ve babası ona bir çok kez öfkesini kontrol etmesi ve nezaketini artırması için
tavsiyede bulundular.
Unfortunately, all their attempts failed. Finally, the boy’s father came up with an idea.
Malesef, bütün çabaları sonuçsuz kaldı. Sonunda çocuğun babası bir fikir buldu.
One day, his father gave him a huge bag of nails. He asked his son to hammer one nail to
Bir gün babası ona çivilerle dolu kocaman bir torba verdi. Her kızdığında ve kendisini
kaybettiğinde çite bir çivi çakmasını istedi.
the fence every time he became angry and lost his temper. The little boy found it amusing
and accepted the task.
Küçük çocuk bunu eğlenceli buldu ve görevi kabul etti.

Every time he lost his temper, he ran to the fence and hammered a nail. His anger drove
Kendini her kaybettiğinde, çitlere koştu ve bir çivi çaktı. İlk gün, Öfkesi onu
him to hammer nails on the fence 30 times on the first day! After the next few days,
günde otuz kez çitlere çivi çakmaya götürdü. Sonraki bir kaç gün
the number of nails hammered on the fence was reduced to half. The little boy found it
çitlere çakılan çivi sayısı yarı yarıya azaldı. Küçük çocuk için çite çivileri çakmak
very difficult to hammer the nails and decided to control his temper.
çok zor geldi ve öfkesini kontrol altına almaya karar verdi.
Gradually, the number of nails hammered to the fence was reduced and the day arrived
Gitgide çitlere çakılan çivi sayısı azaldı ve hiç çivi çakılmayan gün geldi
when no nail was hammered! The boy did not lose his temper at all that day. For the next
Çocuk o gün, gün boyunca sinirlerine hakim oldu. Sonraki bir kaç gün sinirlerine hakim
several days, he did not lose his temper, and so did not hammer any nail.
oldu ve böylece hiç çivi çakmadı.

Now, his father told him to remove the nails each time the boy controlled his anger.
Bu kez babası çocuğa, öfkesini her kontrol edişinde çivileri çıkarmasını söyledi.
Several days passed and the boy was able to pull out most of the nails from the fence
Bir kaç gün geçti ve çocuk çitten çoğu çiviyi çıkarmayı başardı
However, there remained a few nails that he could not pull out
Bununla birlikte, çocuğun çıkartamadığı birkaç çivi kaldı.

The boy told his father about it. The father appreciated him and asked him pointing to
Çocuk babasına bundan bahsetti. Babası onu taktir etti ve bir oyuğu işaret ederek
a hole, “What do you see there?” The boy replied, “a hole in the fence!” He told the
orada ne görüyorsun diye sordu. Çitte bir oyuk diye çocuk cevap verdi. Babası çocuğa
boy, “The nails were your bad temper and they were hammered on people. You can
Çiviler senin kötü davranışlarındı ve onlar insanların üzerine çakıldı. Onları çıkarta
remove the nails but the holes in the fence will remain. The fence will never look the
bilirsin ama oyuklar çitte kalacak. Çit asla aynı görünmeyecek
same.It has scars all over. Some nails cannot even be pulled out. You can stab a man
Çitin her yerinde yara izleri var. Hatta bazı çiviler oradan çıkartılamıyor. Bir adamı
with a knife, and say sorry later, but the wound will remain there forever. Your bad
bıçaklayabilir ve sonra özür dileyebilirsin ama yara orada daima kalacak. Kötü huyun
temper and angry words were like that! Words are more painful than physical abuse! Use
ve öfkeli sözlerin bunun gibi! Kelimeler fiziksel şiddetten daha acı vericidir.Kelimeleri
words for good purposes. Use them to grow relationships. Use them to show the love and
iyi amaçlar için kullan. Onları ilişkileri geliştirmek için kullan. Onları, kalbindeki
kindness in your heart!
sevgini ve nezaketini göstermek için kullan!

The Little Match Girl

Most terribly cold it was; it snowed, and was nearly quite dark, and evening
Hava son derece soğuktu. Kar yağıyordu, yılın son akşamı oldukça karanlıktı
the last evening of the year. In this cold and darkness there went along
Bu soğuk ve karanlıkta
the street a poor little girl, bareheaded, and with naked feet. When she left
şapkasız, çıplak ayaklarıyla cadde boyunca ilerledi. Evden ayrıldığında
home she had slippers on, it is true; but what was the good of that? They were
ayağında terlikleri vardı. Bu doğru ama bunun iyi yanı ne ? Bunlar annesinin bu
very large slippers, which her mother had hitherto worn; so large were they;
güne kadar giydiği büyük terliklerdi. Yani çok büyüklerdi.
and the poor little thing lost them as she scuffled away across the street,
Zavallı ufaklık, hızla geçip giden iki binek arabası yüzünden,
because of two carriages that rolled by dreadfully fast.
ayaklarını sürüyerek sokağın karşısına geçerken onları kaybetti
One slipper was nowhere to be found; the other had been laid hold of by an urchin,
Bir terlik hiç bir yerde bulunamadı.

İngilizce Testleri